Starogard Gdański, dnia 18.03.2003r.
tekst jednolity ze zmianami z dnia 30.03.2012r.

S T A T U T
KOCIEWSKIEGO PARAFIALNEGO KLUBU SPORTOWEGO
?COR CORDIUM?
Przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim
(83-200 Starogard Gdański, ul. Bp . K. Dominika 8)

Statut Klubu

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Kociewski Parafialny Klub Sportowy ?COR CORDIUM? przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim zwany dalej ?Klubem?, jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu miasta Starogard Gd. i okolic.

§ 2

Obszarem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Starogardzie Gdańskim.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą  o kulturze fizycznej, ustawą-Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

Klub może być członkiem okręgowych i krajowych organizacji służących podnoszeniu sprawności psychofizycznej, współpracy, przyjaźni i wychowania dla pokoju.

Klub działa w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowanie społecznego na terenie swojego działania, uwzględniając przy tym aktywne spędzanie wolnego czasu niepełnosprawnych.

§ 6

Klub może posiadać sztandar, barwy i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci i druków firmowych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem nieodpłatnej działalności Klubu jest :

 1. planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, ośrodków sportu i rekreacji, parafii, ?Caritasu?, oraz pomoc materialną rodziców i sympatyków klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej,
 2. angażowanie członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. organizowanie i uczestniczenia w imprezach sportowych, odbywających się na Terenia samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
 5. udział w międzynarodowej wymianie dzieci, młodzieży oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprez sportowych,
 6. wspieranie życia towarzyskiego wśród członków klubu,
 7. ochrona i promocja zdrowia,
 8. planowanie i organizowanie życia turystycznego i krajoznawczego,
 9. promowanie rekreacji jako części zdrowego stylu życia,
 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć, imprez i

zawodów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

 1. organizowanie rajdów, biwaków, wycieczek, obozów sportowo-rekreacyjnych i

turystycznych w kraju i zagranicą,

 1. szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich oraz sędziowskich

Celem odpłatnej działalności klubu jest:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 2. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. organizacja działalności turystycznej, rekreacyjnej i krajoznawczej,
 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. ochrona i promocja zdrowia,
 9. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. wspieranie życia towarzyskiego wśród członków klubu.

 

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu  z parafiami, szkołami, ośrodkami sportu i rekreacji, klubami i związkami sportowymi, władzami samorządowymi i państwowymi.

§ 9

Klub opiera swą działalność głownie na pracy społecznej członków i sympatyków, może zatrudniać osoby niezbędne dla realizacji celów statutowych.

§ 10

Dla zapewnienia środków finansowych do realizacji celów statutowych, Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. uczestników
 3. honorowych
 4. wspierających

§ 12

 1. członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,
 2. członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
 3. członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne zasłużone dla Klubu poprzez szczególne rozkrzewianie właściwych postaw moralnych oraz idei sportowych. Godność członka honorowego na wniosek prezesa Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu. Klub może składać wnioski do Kapituły Generalnej o nadaniu godności członka honorowego KSS RP,
 4. członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo :

 1. wybierać i być wybierani do Klubu,
 2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i turystycznych oraz szkoleniowych na zasad określonych przez Zarząd Klubu,
 3. korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu i w sposób i zakresie określonym odpowiednimi regulaminami,
 4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,
 5. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

 

§ 14

Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy-Prawo o stowarzyszeniach.

§ 15

Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem wyboru do władz Klubu.

 

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo :

 1. zgłaszać postulaty dotyczące działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania ich wsparcia do Klubu jako całości,
 2. brać udział w imprezach Klubu i na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy,
 3. korzystać z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez gospodarza danego obiektu.

§ 17

Członkowie klubu obowiązani są do :

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu jako całość i podnoszenia poziomu organizacyjnego i rekreacyjno-sportowego oraz ich prestiżu społecznego,
 2. godnego reprezentowania barw Klubu, uwzględniającego etykę katolicką,
 3. przestrzegania postanowień, statutu i uchwał władz klubu,
 4. opłacania ustalonych składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkowstwo ustaje w przypadku :
 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
 2. rozwiązania się Klubu,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień mniejszego Statutu.
 1. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu
 2. Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności praw do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności turystycznej i szkoleniowej klubu.
 3. Członkostwo ustaje również w skutek nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.

§19

 1. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania do Walnego zgromadzenia.
 2. Członkowie ustępujący z Klubu mają obowiązek w terminie 14 dni uiszczenia zaległych składek oraz rozliczenia się z pobranego sprzętu i środków stanowiących własność klubu.
 3. Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków za zaleganie w opłacaniu składek mogą być ponownie przyjęci na członka po uregulowaniu zaległości i po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

Władzami klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Klubu,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna

§21

 

Do władz Klubu mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Klubu.

§22

 1. Kadencja władzy trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykle większością głosów.
 3. Zarząd Klubu może pracować w przypadku rezygnacji jednego członka Zarządu do zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 m-cy.
 4. W przypadku rezygnacji w pracach Zarządu więcej niż jednego członka Zarządu zwołuje się w terminie niezwłocznym jednak nie dłuższym niż 30 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu.

§23

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd klubu raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
 6. nadawanie godności członka honorowego Klubu,
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Klubu,
 8. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego członka Klubu.

§25

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne: w pierwszym terminie przy obecności ? członków uprawnionych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd,
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia członków na co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§26

 1. Zarząd Klubu składa się z 4 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu oraz osoby aktualnie urzędującego proboszcza parafii NSPJ w Starogardzie Gdańskim.
 2. W minimalny skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes,
  2. Proboszcz parafii NSPJ w Starogardzie Gdańskim,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik.
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
 4. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu,
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§27

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie: planów działania, planów finansowych i kalendarza sportowego Klubu,
 5. ocena działalności gospodarczej Klubu,
 6. reprezentowanie Klubu w krajowych federacjach sportu i innych organizacjach krajowych,
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 8. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu,
 9. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 10. przyjmowanie i skreślanie członków,
 11. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

§28

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zabrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo ustala Walne Zebranie Klubu,
 3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź interesami Klubu, działań Zarządu.

§30

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów, przy obecności przy najmniej połowę uprawnionych do głosowania,
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§31

W przypadku powstania wakatu z Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo do brania nowych członków z pośród członków Klubu. Liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Wyróżnienia i Kary

§32

Klub ma prawo nagrodzenia i wyróżnienia członków Klubu za osiągnięcia w realizacji zadań Klubu oraz prawo nagradzania i wyróżniania osób oraz instytucji założonych dla rozwoju katolickiego sportu i wychowania fizycznego oraz oświaty zdrowotnej.

§33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przypisy państwowe resortowe oraz regulaminy Klubu.

§34

1) W razie naruszenia postanowień Statusu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia.

2) Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§35

1) Na majątek Klubu mogą składać się: nieruchomości oraz fundusze.

2) Na fundusze Klubu składają się:

a) wpływy z imprez organizowanych przez Klub,

b) dotacje państwowe, samorządowe i inne,

c) składki członków Klubu,

d) darowizny krajowe i zagraniczne,

e) wpływy z działalności gospodarczej, jeśli Klub taką prowadzi,

f) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

3)  Zysk/strata przechodzi na fundusz statutowy Klubu.

§36

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących: prezesa i Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu rozwiązanie Klubu.

§37

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§38

W przypadku rozwiązania Klubu jego cały majątek przechodzi na własność Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim.