Klauzula Informacyjna „RODO” KOCIEWSKIEGO PARAFIALNEGO KLUBU SPORTOWEGO „COR CORDIUM” w Starogardzie Gdańskim 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanym dalejRODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  KOCIEWSKI PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „COR CORDIUM” z siedzibą  przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim, ul. Bp . K. Dominika 8. 
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. c „RODO”, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków i działalności statutowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f. „RODO”. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Pani/Pana członkostwem w Klubie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. „RODO”, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora pani/pana danych. 
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.   W szczególności podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, administrowanie systemem informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych służących do przechowywania danych; 
 1. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani/Pana pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie. 
 1. Na podstawie art. 15 „RODO” Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. 
 1. Na podstawie art.16 „RODO” Pani/Pan posiada prawo sprostowania swoich danych osobowych. 
 1. Na podstawie art.18 „RODO” Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 „RODO” 
 1. Na podstawie art. 17 „RODO” Pani/ Pan ma prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 17 ust. b, d, lub e „RODO”. 
 1. Pani/Pan ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 „RODO”, 
 1. Na podstawie art. 21 „RODO” Pani /Pan ma prawo  w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
 1. Na podstawie art. 7 ma Pani /Pan prawo w dowolnym momencie  wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
 1. Pani/Pan ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy „RODO”. 
 1. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a po jego upływie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna,  
 1. Konsekwencją  niepodania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało nie  rozpatrzeniem deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę członków Klubu. 

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „KPKS COR CORDIUM”  prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:        

Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor Cordium 

83-200 Starogard Gdański 

ul. Ks. Bpa Dominika 8 

e-mail klubowy: corcordiumstarogard@gmail.com